Διαθέτουμε ανανεωμένη άδεια Διαπεριφερειακής μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων από το ΥΠΕΚΑ, πενταετούς διάρκειας.