Τα ποιοτικά standards της εταιρίας είναι υψηλά και διαφυλλάσονται με την πιστή τήρηση των πιστοποιήσεων που η εταιρία διαθέτει εδώ και χρόνια. Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008, ανανεώθηκε πρόσφατα λόγω της νέας Νομοθεσίας περί διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με προσθήκη στο πρότυπο και της τυποποίησης των διαδικασιών διαχείρισης αμαλγάματος. Σημαντική θεωρείται η συμβολή των Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων, του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας στην ασφαλέστερη για όλους εκτέλεση του έργου μας. Οι παρεχόμενες συσκευασίες, αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης αποβλήτων είναι όλες πιστοποιημένες κατά ADR (Διεθνής Συνθήκη Μεταφοράς Επικινδύνων Υλικών Οδικώς), IMDG (Θαλάσσιες μεταφορές), ICAO (Αεροπορικές μεταφορές), RID (Σιδηροδρομικώς) και ADN (μέσω πλωτών οδών), παρέχοντας την πλέον ασφαλή χρήση και στον παραγωγό και σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων (μεταφορείς και εργαζόμενοι στην μονάδα διαχείρισης).